Provozní řád

Aktuální počet návštěvníků: 35% obsazenost: 108 (Areál) | 62 (Dětský svět)

 

Ø  plavecký bazén

Ø  saunový svět

Ø  squash

Ø  minigolf

Ø  venkovní slunění

Ø  restaurace

Ø  fitness, solárium.

 

 

Návštěvní řád AQUACENTRA

 Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků rekreačních bazénů a plaveckého bazénu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 

Složením zálohy stvrzuje návštěvník to, že se řádně seznámil s návštěvním řádem a souhlasí s jeho obsahem.

 

 

Článek 1

Vstup do areálu

 

1.   Využívání služeb AQUACENTRA je dovoleno pouze v provozní době s aktivním čipem, který obdrží návštěvník po úhradě vstupného a složení zálohy na recepci.

Výdej čipů začíná otevřením areálu a končí hodinu před jeho uzavřením.

Poslední návštěvník bude vpuštěn do plaveckého bazénu a bazénu Dětský svět v 19:45 a do sauny v 19:30. 

Před opuštěním areálu musí návštěvník předložit čip k zúčtování na recepci.

Vstupem do prostoru plaveckého areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců AQUACENTRA.

       

2.   Dětem mladším 10-ti let je přístup do areálu dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.

 

3.   Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu, nebo v plážových plavkách z volného nenasákavého materiálu. Nepřípustné jsou zejména, kraťasy, šortky, trenýrky a spodní prádlo.

      Dětem každého věku je vstup na bazén z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách.

 

4.   Při plném obsazení bazénů nebo sauny, se uzavře přístup, který se opět otevře po uvolnění kapacity.

 

5.   Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu osobám:

-     postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům

-     osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován

-     osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog

-     zvířatům

 

6.    Vstup do areálu je zakázán dětem do 1 roku na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb.

 

7.    Do bazénů mohou děti ve věku 1-3 let pouze v plavečkách s přiléhavou gumičku kolem nohu, v plenkách určených ke koupání, neurčí-li provozovatel jinak.

  

  

Článek 2

Práva a povinnosti návštěvníků

 

1.   Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení plaveckého areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatní.

 

2.   Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen umýt se mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek.

 

3.   Předměty nalezené v prostorách AQUACENTRA je nálezce povinen odevzdat v recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

 

4.   Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat do bezpečnostních schránek umístěných za recepcí vedle platebního terminálu.

 

5.   Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení AQUACENTRA. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

 

6.    Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců bazénu, mohou návštěvníci uplatnit v recepci, nebo přímo u provozovatele.

 

7.   Opustit vodní plochy a prostory sauny 15 minut před ukončením provozní doby, tzn. plavecký bazén a bazén Dětský svět ve 20:45, pro sauny platí opuštění potírny ve 20:30 a odpočívárny ve 20:45.

 

Článek 3

 Zakázané činnosti v areálu

 

 -     chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek

-     rušit klid ostatních návštěvníků

-     vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, skákat

     z nich a jiných rizikových míst (vodní atrakce)

-     volat o pomoc bez příčiny

-     znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

-     holení a stříhání nehtů v celém objektu

-     kouřit v celém prostoru bazénů  

-     konzumovat potraviny a nápoje v bazénové části, mimo prostory mokrého baru

-     vstupovat do bazénu se žvýkačkou

-     vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

-     vodit do areálu psy nebo jiná zvířata

-     neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci

-       návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a         

předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody     

způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.

-       zákaz vstupovat v oblečení, které není výlučně určené ke koupání, do prostor bazénu

(povolen je oděv pro instruktory, zaměstnance)

-       vstupovat do prostor určených pro personál nebo do prostor určených výhradně druhému pohlaví bez doprovodu personálu

-     vnášet na bazén nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve, míče

a tenisové míčky (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle)

 

Článek 4

Tobogán a vodní atrakce

 

 Jízda na tobogánu se řídí provozním řádem umístněným přímo na atrakci.

Děti mladší 10-ti let mohou na tobogán pouze v doprovodu dospělé osoby.

Všichni návštěvníci jsou povinni zachovávat rozestupy dle světelné signalizace, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat pokynů a příkazů plavčíka.

Chod atrakcí v dětském a rekreačním bazénu (divoká řeka, podvodní masáže, vodní chrliče atd.) je automatický – atrakce jsou v provozu pouze 40 minut za hodinu.

Na atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti. Některé atrakce (tobogán, skluzavka) nejsou vhodné pro těhotné ženy.

Bezprostředně po dojezdu je nutné opustit cílový prostor.

 

 

Článek 5

Vyloučení z návštěvy areálu

 

 Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, požádá odpovědný pracovník o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii či Policii ČR.

 

 

Článek 6

Kamerový systém, odpovědnost provozovatele a úrazy návštěvníků

 

Některé prostory AQUACENTRA jsou zabezpečeny kamerovým systémem. Kamerový systém je zřízen výhradně k zajištění bezpečnosti návštěvníků AQUACENTRA a k zajištění ochrany majetku.

Provozovatel AQUACENTRA neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo uzamykatelné skříňky či bezpečnostní trezorky.

Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoli zaměstnance AQUACENTRA. O přijatém oznámení bude sepsán „Protokol o nahlášené škodě“, ve kterém budou uvedeny okolnosti, za nichž došlo ke škodě, újmě na zdraví a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou škodu. Takto vyplněný záznam podepíše návštěvník a zástupce provozovatele. Návštěvník je povinen poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci jeho osoby.

Úraz a vzniklá škoda musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupeného vstupu tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník AQUACENTRA se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu.

Provozovatel AQUACENTRA nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.

 

   

NENECHÁVEJTE SVÉ VĚCI ZBYTEČNĚ BEZ DOZORU!

 

K ULOŽENÍ CENNOSTÍ POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ TREZORKY!

 

KOUŘENÍ JE POVOLENO JEN NA MÍSTECH K TOMU VYHRAZENÝCH!

 

UDRŽUJTE ČISTOTU A POŘÁDEK!

 

NÁVŠTĚVNÍCI, KTEŘÍ BUDOU ÚMYSLNĚ A VĚDOMĚ ZNEČIŠŤOVAT VODU, PROSTORY VENKOVNÍHO SLUNĚNÍ, BUDOU Z KOUPALIŠTĚ VYVEDENI.

 

PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A HEZKÝ DEN!

  

Návštěvníci areálu jsou povinni udržovat čistotu, dodržovat hygienická pravidla a dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

 

V prostorách areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců bazénu!

 

V Teplicích 9. listopadu 2022

Zpracoval:

Ing. Michael PARASKA

ředitel

                                                                                                                                                   

 

 

Provozní řád široké skluzavky

zde bude znění provozního řádu

Provozní řád houpající jeskyně

zde bude znění provozního řádu

Provozní řád lezecké sítě

zde bude znění provozního řádu

Provozní řád brouzdaliště pro nejmenší

zde bude znění provozního řádu

Provozní řád brouzdaliště se skluzavkou

zde bude znění provozního řádu